Team

Dr. Katherine Siminovitch

Director
ksimin@mshri.on.ca

Adam Gibson

Ben Pinder

Bill Q Liu

Danny Zhang

Fuzi Jin

Gang Xie

George Jiang

Hao Yao

Jinyi Zhang

Naima Zahir

Pak Kwong

Qiuhong Jiang

Robyn Chen Sang

Sheena Wang

Vik Rampersad

Wen Gao

Xianwang Meng

Xiaojun Yin

Zahra Sakkejha